Whistleblowing

1.září 2022  |  

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění

Vnitřní oznamovací systém školy sloužící k ochraně osob, které oznamují porušení práva.

Vnitřní oznamovací systém

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznamují protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitel školy určil příslušnou osobu za přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Bc. Věru  Kubatovou (dále jen „příslušná osoba“). Telefonický kontakt na příslušnou osobu: + 420 373 396 773, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

a) elektronicky na e-mail whistleblowing@sskralovice.cz v předmětu zprávy zadejte Podat oznámení

b) v listinné podobě zaslat na adresu:

            Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

            nám. Osvobození 32

            331 41 Kralovice

     Obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“

2. Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal:

a) telefonicky na telefonním čísle + 420 373 396 773

b) příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou v pracovních dnech v době:

            pondělí a středa: od 8:00 hodin do 13:00 hodin

Oznámení musí obsahovat:

a) údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b) oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa

c) informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít

d) zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

Podání oznámení jiným, než uvedeným způsobem za použití VOS, nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.


 


Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 20. května 2024
a svátek má Zbyšek.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj