Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.září 2022  |  
(1.) Název Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
(2.) Důvod a způsob založení a) Důvodem založení organizace je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků v oborech strojírenských, zemědělských a služeb.

b) Škola zajišťuje teoretickou výuku, praktické vyučování, výchovu mimo vyučování, ubytování, stravování.

c) Škola vznikla 1. 9. 1962, jako samostatný subjekt působí od 1. 7. 1991 na základě zřizovací listiny vydané Ministerstvem zemědělství České republiky dne 20. 6. 1991, č. j.: 2900/91-510. Od 1. 10. 2001 přešla organizace do působnosti Plzeňského kraje, který se stal jejím zřizovatelem, zřizovací listina č. j.: H/782/01 dne 30. 11. 2001, včetně dodatků.

d) Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

e) Je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

(3.) Organizační struktura

Organizační schéma

(3a.) Seznam podřízených subjektů Název:  Střední škola

Adresa: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

Resortní identifikátor (IZO): 107840359

Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1962

 

Název: Domov mládeže

Adresa: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

Resortní identifikátor (IZO): 110016050

Datum zahájení činnosti: 20. 6. 1996

 

Název: Školní jídelna

Adresa: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

Resortní identifikátor (IZO): 110016068

Datum zahájení činnosti: 20. 6. 1996


Název: Školní jídelna - výdejna

Adresa: Nádražní 528, 331 41 Kralovice

Resortní identifikátor (IZO): 181126494

Datum zahájení činnosti: 1. 1. 2022

(3b.) Zřizované organizace nejsou
(4.) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní poštovní adresa Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

nám. Osvobození 32

331 41 Kralovice

(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. Osvobození 32

331 41 Kralovice

(4.3) Úřední hodiny pondělí – pátek

7:30 – 15:00

(4.4) Telefon 373 396 487
(4.5) Čísla faxu nejsou
(4.5) Adresa internetové stránky https://www.sskralovice.cz
(4.7) Adresa e-podatelny

další elektronická adresa

info@sskralovice.cz
(4.8) Datová schránka ID datové schránky: 8v4jrfy
(5.) Případné platby lze poukázat na účet č. 6638371/0100, Komerční banka
(6.)  00077704
(7.) DIČ CZ00077704

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

(8.) Dokumenty Organizační řád školy a jeho přílohy
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů Část: 01. Organizační řád školy

Část: 02. Školní řád

Část: 03. Prevence rizikového chování

Část: 04. Zásady čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb

Část: 05. Vnitřní platový předpis

Část: 06. Evidence majetku

Část: 07. Oběh účetních dokladů

Část: 08. Ochrana majetku školy

Část: 09. Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem

Část: 10. Inventarizace majetku školy

Část: 11. Provozní řád venkovních hracích ploch

Část: 12. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Část: 13. Spolupráce školy s policií

Část: 14. Řády odborných učeben

Část: 15. Praktické vyučování

Část: 16. Řád lyžařského výcvikového kurzu

Část: 17. Řád sportovního výcvikového kurzu

Část: 18. Vnitřní (18a), krizový (18b), provozní (18c) a sankční (18d) řád domova mládeže

Část: 19. Provoz místnosti školní jídelny

Část: 20. Zahraniční výjezdy

Část: 21. Provozní řád

Část: 22. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance

Část: 23. Pracovní náplně

Část: 24. Veřejné zakázky

Část: 25. Úplata v domově mládeže

Část: 26. Školní výlety

Část: 27. Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole

Část: 27a. Kontrolní systém, archivnictví, účetnictví projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“

Část: 27b. Vnitřní kontrolní systém projektu uvedeného v 27a.

Část: 28. Směrnice pro používání silničních motorových vozidel

Část: 29. Kalkulace nákladů při pronájmech

Část: 30. Poskytování cestovních náhrad

Část: 31. Školení BOZP zaměstnanců a žáků

Část: 32. Stížnosti a jejich vyřizování

Část: 33. Pokladna

Část: 34. Náhradová komise

Část: 35. Vymáhání peněžitých pohledávek

Část: 36. Traumatologický plán

Část: 37. Směrnice na ochranu dat

Část: 38. Směrnice k čerpání dovolené

Část: 39. GDPR

Část: 40. Náklady na reprezentaci a propagaci školy

Část: 41. Účtování majetku

Část: 42. Porušení kázně

Část: 43. Spisový a skartační řád

Část: 44. Kontroly léčebného režimu zaměstnance v pracovní neschopnosti

Část: 45. Telefony

Část: 46. BOZP žáků

Část: 47: Školní jídelna – HACCP

Část: 48. Školní jídelna – provozní řád

Část: 49. Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Část: 50. Evidence pracovní doby

Část: 51. Systém řízení rizik

Část: 52. Prevence šikany

Část: 53. Doplňková činnost

Část: 54. Jednací řád pedagogické rady

Část: 55. Metodický pokyn k jednotnému vedení třídních knih

Část: 56. Směrnice k realizaci projektu ROP Jihozápad „Zkvalitnění a modernizace odborného výcviku“ – 19. výzva (podpisové vzory, archivace)

Část: 57. Pracovní řád

Část: 58. Odměňování v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Část: 59. Kamerový systém

Část: 60. Směrnice k realizaci projektu ROP JIhozápad „Diagnostika a opravy motorových vozidel, zpracování kovů v odborném výcviku“ – 27. výzva (podpisové vzory, archivace)

Část: 61. Směrnice k realizaci projektu ROP JIhozápad „Modernizace Střední školy Kralovice“ – 34. výzva (podpisové vzory, archivace)

Část: 62. Úhrady za stravování

Část: 63. Poskytování podpůrných opatření

Část: 64. Směrnice k realizaci projektu Erasmus+

Část: 65. Směrnice k realizaci projektu IROP „Rekonstrukce odborné učebny ICT a připojení k internetu, bezbariérový přístup do školy“ (podpisové vzory, archivace)

Část: 66. Směrnice k realizaci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ (podpisové vzory, archivace)

Část: 67. Směrnice upravující užívání ICT na škole

Část: 68. Směrnice ke kontrolnímu systému projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, k archivaci a účetnictví

Část: 69. Směrnice o ochraně oznamovatelů

Část: 70. Provozní řád dopravního hřiště a autocvičiště 

Část: 71. Směrnice k realizaci projektu IROP „Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ Kralovice"

(8.2) Rozpočet Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/rozpočtového výhledu a schválený rozpočet/rozpočtový výhled je zajištěn zveřejněním na portále Plzeňského kraje.
(9.) Žádosti o informace Informace, která není zveřejněna, se poskytuje na základě žádosti.
(10.) Příjem žádostí a dalších podání Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat):

– ústně na adrese nám. Osvobození 32, Kralovice

– telefonicky na čísle telefonu 373 396 487

– písemně doručená poštou nebo osobně na adresu Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

– elektronicky na adrese info@sskralovice.cz

(11.) Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů od:

– odkázání na zveřejněnou informaci,

– odložení žádosti,

– sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace.

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu, tj. Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše bod (10.)

Pokud je podáváno odvolání či je podávána stížnost elektronicky na adresu info@sskralovice.cz, musí být odvolání elektronicky podepsáno a stížnost elektronicky podepsána. 

(12.) Formuláře nejsou
(13.) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Postupy jsou stanoveny příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Životní situace na Portálu veřejné správy:

https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/KAT-413/stredni-skoly-KAT-545

(14.) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy 561/2004 Sb. – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

317/2005 Sb. – Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění

075/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

047/2005 Sb. – Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění

177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění

016/2005 Sb. – Vyhláška o organizaci školního roku, v platném znění

422/2023 Sb. – Vyhláška o přijímacím řízení, v platném znění

563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví, v platném znění

106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

110/2019 Sb. – Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění

129/2000 Sb. – Zákon o krajích, v platném znění

218/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění

250/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

137/2004 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění

499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

500/2004 Sb. – Správní řád, v platném znění

107/2005 Sb. – Vyhláška o školním stravování, v platném znění

108/2005 Sb. – Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění

13/2005 Sb. – Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění

410/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

364/2005 Sb. Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, v platném znění

134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

262/2006 Sb. – Zákoník práce, v platném znění

341/2017 Sb. – Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

320/2001 Sb, – Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění

340/2015 Sb. – Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění

410/2009 Sb. – Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

270/2010 Sb. – Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění.

64/2005 Sb. – Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění

27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

171/2023 S. - Zákon o ochraně oznamovatelů, v platném znění

(14.2) Vydané právní předpisy nejsou
(15.) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací a) Kopírování  – A4 jednostranné Kč 2,00

                     – A3 jednostranné Kč 3,00

b) Tisk  – A4 černobíle Kč 3,00

            – A4 barevně Kč 10,00

c) Kopírování na magnetické nosiče – CD Kč 10,00

d) Telekomunikační poplatky – bezplatné

e) Poštovné a jiné poplatky – dle platných tarifů

f) Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatné

g) Za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací na základě podané žádosti – za každou započatou hodinu Kč 100,00.

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací nejsou
(16.) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv nejsou
(16.2) Výhradní licence nejsou
(17.) Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2023

 

V Kralovicích dne 5. ledna 2024

Mgr. Milan Oravec
ředitel školy


Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 20. června 2024
a svátek má Květa.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj