Vnitřní řád DM

1.září 2022  |   Domov mládeže  |  

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

1.  Základní ustanovení

Domov mládeže (dále jen DM) je školské zařízení, které poskytuje žákům ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a stravování. Činnost a provoz DM se řídí zejména vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, její novelou č. 436/2010 Sb. a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Přijetí do DM není nárokové, o přijetí rozhoduje výhradně ředitel školy.

Přihlášku k ubytování podávají zákonní zástupci nezletilých žáků (dále též rodiče) a žáci plnoletí na adresu DM do 31. května a to vždy na jeden školní rok.

DM je v provozu ve dnech školního vyučování, o výjimkách jsou žáci informováni.

Žákovi může být v průběhu školního roku ukončeno ubytování, pokud o to písemně požádá zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, není-li opakovaně v daném termínu uhrazena úplata za ubytování, žák přestal být žákem školy nebo byl vyloučen z DM.

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.


2.   Práva a povinnosti žáka

2.1        Práva ubytovaných

2.1.1  Využívat veškerého zařízení DM určeného pro žáky, požadovat základní vybavení přiděleného pokoje.

2.1.2 Využívat nabídky zájmové činnosti organizované v DM (o nabídce informují vychovatelé na schůzkách výchovných skupin, případně jsou informace zveřejněny na nástěnce v DM), aktivně se podílet na jejich organizaci. Navštěvovat i mimo dobu osobního volna zájmové útvary organizované jinými institucemi (sportovní oddíly apod.).

2.1.3   Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v domově mládeže.

2.1.4   Se souhlasem vedení DM a spolubydlících užívat vlastní radiopřijímač, mobilní telefon, počítač apod.

2.1.5   Zakládat samosprávné orgány, volit a být do nich volen a jejich prostřednictvím se obracet na vedení DM.

2.1.6   Být informován o průběhu své výchovy a vzdělávání v DM.

2.1.7   Na dny pracovního klidu odjíždět k rodičům. Odjezd se zapisuje do odjezdové knížky, kterou zákonní zástupci stvrzují podpisem.

2.1.8   Prostřednictvím domovní rady a schránky důvěry (schránka je umístěna ve škole u vstupu do posilovny vpravo pod nástěnkou) podávat podstatné připomínky k činnosti a celkovému provozu DM.


2.2     Povinnosti ubytovaných
2.2.1  Dodržovat pokyny ustanovení tohoto vnitřního řádu a řídit se pokyny pracovníků DM, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolubydlících a protipožární předpisy, zásady GDPR, s nimiž byl prokazatelně seznámen.
2.2.2  Zachovávat základní hygienická pravidla, dbát o svůj zevnějšek a pořádek ve svých věcech v pokoji i ve společných prostorách DM a jeho okolí. Podílet se na denním a týdenním úklidu pokoje a v daných termínech si vyměňovat ložní prádlo.

2.2.3  Chovat se obezřetně, neohrožovat zdraví své ani jiných osob, chránit majetek svůj, DM i ostatních. Chrání osobní majetek i majetek svých spolubydlících zejména tím, že zamyká skříně s osobními věcmi, uzamyká pokoj vždy, když ho jiný v dané době neužívá, nezamyká jej zevnitř bezdůvodně. Při odchodu uzavře okno.

2.2.4  Hlásit veškeré závady na inventáři a zařízení budov DM vychovateli.

2.2.5 Přicházet do DM včas, střízlivý a slušně upraven. Vyvarovat se podvodů, krádeží, návykových látek, sexuálního jednání, neetického chování a příchodu a pobytu na DM v nezpůsobilém zdravotním stavu.

2.2.6  Nakládat hospodárně s elektrickou energií, vodou, potravinami a spotřebním materiálem.

2.2.7  Oznámit vychovateli důležité okolnosti týkající se jeho zdravotního stavu (úraz, onemocnění a užívání léků). Při onemocnění, které si vyžádá léčbu, odjíždí žák domů. Onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do DM nejpozději do 17:00 hodin v den obvyklého příjezdu (nezletilé žáky omlouvá zákonný zástupce, zletilý žák podává zprávu sám).

2.2.8  Respektovat a ctít práva druhých a umožňovat jim svým chováním a jednáním naplnění těchto práv zejména tím, že bude ohleduplný k potřebě spolubydlících se v klidu učit a mít své soukromí. Nejsou tolerovány návštěvy na pokojích, hluk a shromažďování se na chodbách a schodištích v době studijního klidu a v době přípravy na večerku a po večerce. Musí-li žák studovat po večerce, dbá především na to, aby nerušil spolubydlící, požádá svého vychovatele nebo noční službu o určení místa pro studium.

2.2.9  Nevnášet do DM cenné věci a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem nebo přípravou na vyučování, ani vyšší částky peněz. Výjimku může povolit vychovatel, kterému je žák povinen tuto skutečnost oznámit (podmínka pro příp. náhradu z pojištění). Ztrátu osobních věcí a peněz ihned nahlásit.

2.2.10 Nerušit spolubydlící zvoněním nebo používáním mobilního telefonu nebo jiných telekomunikačních prostředků a elektroniky zejména v době studijního a nočního klidu. Nesmí je používat na organizované činnosti nebo pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob bez jejich souhlasu.

2.2.11 Řádně docházet do DM, účastnit se školního vzdělávacího programu DM, zejména nástupů, výchovných schůzek skupiny, preventivních programech, zájmových aktivit apod. 

2.2.12 Zachovávat pravidla občanského soužití (veřejný pořádek a sousedské vztahy, např. nezahazovat nedopalky na zem, nelézt do cizích zahrad apod.).

2.2.13 Podrobit se dočasnému odebrání věcí, pokud jsou tyto věci používány nebo je s nimi nakládáno v rozporu s tímto vnitřním řádem.

2.2.14 Dodržovat zákaz sedání na parapetech oken, vyhazování věcí z oken, vyklánění se a pokřikování na kolemjdoucí.

2.2.15 Přezouvat se v šatně do domácí obuvi, kterou nesmí být obuv sportovní. Není dovoleno odkládat obuv jinam než do botníku. Přenesení venkovní obuvi na pokoj povoluje v odůvodněných případech vychovatel.

2.2.16 Mít o večerce připraveny lůžkoviny, noční oblečení, mít zhasnuté stropní světlo. Po večerce nepoužívat akustické spotřebiče. Prodloužení osobní večerky z důvodu sledování aktuálního televizního programu nebo přípravy na vyučování s pomocí vlastního počítače povoluje na žádost žáka skupinový vychovatel, výjimečně noční služba, nejdéle do 23:00 hodin.

2.2.17 Ohlásit vychovateli mimořádný odjezd domů v průběhu týdne, delší nepřítomnost apod.

3.   Práva a povinnosti rodičů a zletilých žáků a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci

3.1        Práva zákonných zástupců žáků

3.1.1  Být informován o chování a aktivitě nezletilého žáka.

3.1.2  Podávat připomínky vychovateli vztahující se k pobytu žáka v zařízení.

3.1.3 Po dohodě s vychovatelem žáka nebo na jeho návrh upravit svému dítěti režimové podmínky pobytu v DM, nikoliv však nad rámec tohoto Vnitřního řádu.

3.1.4 Právo na informace o průběhu vzdělávání mají také rodiče zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči nim plní vyživovací povinnost. Domovem budou informováni např. o dlouhodobé nepřítomnosti v DM, o kázeňských opatřeních udělených ředitelem, tj. zahájení správního řízení, o změně zdravotního stavu jejich dítěte, příp. o dalších závažných skutečnostech.

3.2    Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

3.2.1  Zajistit, aby žák docházel řádně do DM.

3.2.2  Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy nebo zdravotní stav žáka a vybavit ho potřebnými léky.

3.2.3  Oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM (odjezd v týdnu, odklad obvyklého příjezdu apod.).

3.2.4  Oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM, tj. změny bydliště, doručovací adresy, tel. čísla, e-mailu apod., nebo údaje podstatné pro bezpečnost (např. změna pravidelného příjezdu na DM) a další údaje podstatné pro průběh výchovy (např. ukončení ubytování).

3.2.5  Podat písemnou žádost při předčasném ukončení ubytování písemně vychovateli pověřenému vedením DM, nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování.

3.2.6  Hradit poplatky za poskytované služby ve stanovených termínech. Měsíční úplata za ubytování, příp. stravování, je splatná do 20. dne předchozího měsíce. Při opakovaném neuhrazení měsíční úplaty ve stanoveném termínu je žákovi ukončeno ubytování v DM.

3.2.7  Povinnosti uvedené pod body 3.2.2 až 3.2.5 plní samostatně též zletilí žáci.

3.3    Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školského zařízení

3.3.1  Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci v DM jsou založeny na důvěře, respektu a vzájemné spolupráci. Žáci se ke všem zaměstnancům chovají zdvořile a slušně, zdraví je, oslovují je pane, paní. U vedoucích a výchovných pracovníků připojují jejich funkci, u ostatních příjmení.

3.3.2  Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a vnitřního řádu a dbát pokynů ostatních zaměstnanců DM.

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a zajištění ochrany majetku

4.1        Žákům není dovoleno

4.1.1   Užívat, vnášet, přechovávat, distribuovat návykové látky vč. jejich obalů, tj. zejména alkohol, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky a přicházet pod jejich vlivem do DM, a rovněž tabákové výrobky vč. zahřívaných, elektronických cigaret a vodních dýmek. Není dovoleno vnášet látky, které svým obalem, názvem a chutí evokují návykové látky. Dále hrát hazardní hry, vnášet zbraně, pyrotechniku a jiné předměty, které by mohly poškozovat zdraví. Všechny tyto aktivity jsou považovány za rizikové chování a DM je povinen činit v rovině oznamovací a poradenské. Při důvodném podezření na zneužívání a manipulaci s návykovými látkami činí DM opatření k ochraně zdraví žáka tím, že informuje rodiče, v závažnějších případech i orgán sociálně právní ochrany, školu, popř. při podezření na trestný čin i Policii ČR. Je-li žák ohrožen na zdraví, zajistí DM lékařskou, příp. poradenskou pomoc. Nemůže-li DM zajistit dostatečný dohled nad zdravotním stavem žáka, tak je povinností rodičů své dítě umístit mimo DM (vážnější onemocnění, stav pod vlivem návykových látek apod.) Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu domova mládeže.

4.1.2   Projevovat svým chováním rasismus, nesnášenlivost, násilí, vandalismus a jiné jednání snižující lidskou důstojnost (např. formou kyberšikany) a poškozující zdraví, podílet se na jiné nezákonné činnosti. Není přípustné tyto jevy tolerovat vůči jiným i vůči vlastní osobě. Jakékoliv podezření z diskriminačního chování, nátlaku, násilí, donucování či snižování důstojnosti ohlásí žák ihned vychovatelce. Stejně tak se doporučuje žákům obrátit se na vychovatelku včas v případě vlastních výchovných nebo vzdělávacích nedostatků.

4.1.3   Manipulovat v budově s otevřeným ohněm (např. zapalování svíček).

4.1.4  Zákaz kouření ve všech prostorech domova mládeže a jeho pozemku, včetně elektronických cigaret, jakož i na všech akcích pořádaných DM.

4.1.5   Používat vlastní elektrické spotřebiče bez provedené revize dle ČSN 33 1610, např. holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, nabíječky baterií a mobilních telefonů, audiotechniku, adaptéry k PC apod. Vnesené spotřebiče podléhají revizi dle ČSN, jejich vlastníci jsou povinni je k revizi předložit a uhradit poplatek na úhradu této revize. Uživatelé vlastních spotřebičů v DM jsou povinni dodržovat zásady jejich užívání, tzn. vypojovat spotřebiče z elektrické sítě při odchodu z pokoje, vypojovat z elektrické sítě v době nočního klidu (od 21:30 hodin do 6 hodin ráno).

Zakázány jsou vlastní tepelné spotřebiče (vařiče, varné konvice, přímotopy, toustovače, kávovary apod.) a další spotřebiče ke zpracování a ohřevu jídla.

4.1.6   Chovat nebo přechovávat zvířata a další živočichy v prostorách DM.

4.1.7  Pořizovat obrazové a zvukové záznamy s cílem jejich zneužití formou kyberšikany nebo poškozování dobrého jména DM či osob.

4.1.8  Žáci dodržují provozní řády kuchyněk a návody k použití elektrospotřebičů.

4.1.9 Nechávat v lednicích přes víkend potraviny podléhající zkáze (nápoje a trvanlivé potraviny ano). Jiné potraviny pouze v originálních obalech a neotevřených obalech (ostatní bude likvidováno bez náhrady). Není dovoleno ukládat potraviny a nápoje na okenních parapetech.

4.1.10 Přísně zakázáno je zasahování do elektroinstalace, manipulování s uzávěry vody, plynu, používání otevřeného ohně, chemikálií a výbušnin.

4.1.11  Během osobního volna jezdit na vyjížďky (autem, motorkou) a opouštět město.

4.1.12 Návštěvy opačného pohlaví na pokojích bez povolení vychovatele.

4.1.13 Shromažďování se na chodbách a schodištích v době studijního klidu a v období přípravy na večerku. 

4.1.14  Zamykat pokoj v době přítomnosti žáků.
4.1.15  Používat v objektu DM a v době osobního volna kolečkové brusle, skateboard, kolo, koloběžku. Tyto aktivity jsou povoleny pouze při organizované činnosti DM za přítomnosti pedagogického pracovníka.
4.1.16  Koupání v místech, kde není plavčík nebo jiný dozor. V zimě bruslení na volné vodní ploše.

4.1.17  Na žádost pedagogického pracovníka a při kontrole úklidu umožní vychovateli provést kontrolu uložení jeho osobních věcí.

4.1.18  Žák oznamuje neprodleně vychovateli úraz, onemocnění a užívání léků. Při onemocnění, které si vyžádá léčbu, odjíždí žák domů. Způsob dopravy určí podle aktuálního zdravotního stavu vychovatel. Zdržování se v DM v době nemoci není z hygienických, zdravotních a organizačních důvodů povoleno. V případě infekční nemoci, nebo podezření na ni, odjíždí žák ihned domů a do odjezdu je umístěn na izolační místnosti. Onemocní-li žák v místě bydliště, je zákonný zástupce (u zletilých žák sám) povinen podat zprávu do DM nejpozději v den obvyklého příjezdu, a to do 17:00 hodin. Do DM přijíždí úplně zdráv.

4.1.19  Žák se podílí na bezpečnosti a zdraví osob a majetku tím, že je všímavý ke vstupu a pohybu neznámých osob po budově, což při zjištění oznámí neprodleně kterémukoliv zaměstnanci. Je zakázáno umožnit podvodným způsobem vstup nepovolané osoby do budovy nebo jí poskytnout svůj čip.

5. Organizace a provoz DM

5.1    Do DM přijíždí žák během školního roku vždy první školní den (nejdříve v 6:00 hod., nejpozději do 8:00 hod.). Příjezdový den je obvykle první den školního vyučování, tj. pondělí. V odjezdový den (obvykle poslední den školního vyučování, tj. pátek), opouští žák budovu do  7:25 hodin.

5.2       Bez předchozího souhlasu zákonného zástupce (obvykle písemného) nesmí nezletilý žák odjíždět během týdne domů ani nikam jinam.

5.3    Ubytovaní žáci se v DM celodenně stravují. Úhrada za ubytování a stravování se provádí zálohově v hotovosti vždy do konce předchozího měsíce nebo bezhotovostně do 20. dne předchozího měsíce.

5.4    Návštěvy zvenčí přijímá žák v prostorách k tomu vyhrazených. V pokoji mohou žáka navštívit rodiče a rodinní příslušníci. Návštěvy na pokojích žáků povoluje skupinový vychovatel.

5.5    DM organizuje (nepravidelně) o víkendech a o prázdninách v rámci své doplňkové činnosti ubytovací akce pořádané jinými organizacemi. Povinností žáků je na pokyn vychovatele v odjezdový den připravit pokoj a koupelnu (zejména uzamknout své osobní věci, svléknout povlečení).

5.6  DM poskytuje žákům bezplatně připojení vlastních počítačů a telefonů k internetu, ale negarantuje dostupnost a rychlost připojení.

5.7     Denní režim

06:00                    konec nočního klidu  

06:00 - 07:25         budíček, ranní hygiena, úklid pokojů, odchod z DM

06:30 -  07:40         výdej snídaně

14:00 - 17:00         osobní volno mimo DM, návrat žáků do DM

15:00 – 16:00        svačina

17:00 - 17:15         nástup žáků (pondělí – všichni, úterý a středa – povinně

                            jen nezletilí, čtvrtek - není)

17:20 - 18:00         večeře

18:00 – 19:00        činnost podle pokynů vychovatele, zájmové a sportovní aktivity, osobní volno, individuální vycházky

19:00 – 20:00       studium

20:00 – 21:00        zájmová činnost na DM

21:00 - 21:30             příprava na večerku, osobní hygiena

od 21:30                   večerka, noční klid

Internetové připojení je žákům zdarma pro studijní účely k dispozici do 21:30 hodin, v době nočního klidu od 21:30 do 6:00 hodin může být internetové připojení vypnuto.

6. Zacházení s majetkem DM

6.1  Žáci svým chováním udržují majetek DM tak, aby nedošlo k jeho poškození.

6.2  Při ukončení ubytování je žák povinen řádně předat pokoj (užívané vybavení, klíče, zapůjčený inventář). Uhradit všechny dosud nezaplacené pohledávky vůči DM, včas odstěhovat osobní věci.

6.3  Hlásit veškeré závady na inventáři a zařízení budov DM vychovateli.

6.4  Bez svolení vychovatele přemísťovat nábytek. Přivezení vlastního vybavení schvaluje vychovatel pověřený vedením.

6.5 Poškozovat a zcizovat majetek DM a jiných osob. Škodu je povinen uhradit bezprostředně viník či jeho zákonní zástupci. Vychovatel informuje zákonného zástupce. 

6.6  Je zakázáno odnášet kuchyňské nádobí a náčiní z kuchyněk nebo z jídelny.

6.7  Objekt je střežen kamerovým systémem v souladu s platnými předpisy k ochraně osobních údajů za účelem ochrany osob a majetku a prevence vandalismu.

7. Výchovná opatření

7.1        Odměny

7.1.1    Ústní pochvala vychovatele před výchovnou skupinou.

7.1.2    Pochvala třídního učitele.

7.1.3    Pochvala ředitele školy.

7.2    Kázeňská opatření

Pokud žák porušuje řád domova mládeže závažnějším způsobem, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto kázeňských opatření podle § 31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.:

7.2.1  Ústní výtka nebo vytýkací dopis vychovatele.

7.2.2  Důtka udělená ředitelem školy.

7.2.3  Podmíněné vyloučení z DM se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku.

7.2.4  Vyloučení z DM.

Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům nebo žákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených vnitřním řádem. Udělení výchovného opatření se sděluje zákonným zástupcům žáků písemně nebo e-mailem. Rodičům žáků, kteří dosáhli plnoletosti, se dávají na vědomí kázeňská opatření s právními důsledky (podmíněné vyloučení a vyloučení z DM).

Výchovným opatřením může být také přemístění žáka na jiný pokoj nebo jiné omezení práv (např. délka vycházek).

Závěrečná ustanovení

1.    Jeden výtisk vnitřního řádu domova mládeže je trvale uložen na místě trvale přístupném všem zaměstnancům školy a žákům. Vnitřní řád domova mládeže je také zveřejněn na webových stránkách školy v záložce domova mládeže. Vnitřní řád domova mládeže byl projednán na pedagogické radě dne 24. června 2022.

2.    Změny vnitřního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.

3.    Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatel pověřený vedením.

4.    O kontrolách provádí písemné záznamy.

5.    Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

6.    Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. července 2022.

V Kralovicích dne 24. června 2022

Mgr. Milan Oravec, ředitel školy 


Mohlo by vás zajímat

17
18.dubna 2024

Vzdělávací projekt TATRA DO ŠKOL

Kopřivnická automobilka chce pozitivně působit na mladé lidi, kteří uvažují o technickém vzdělání či technické obory vzdělání již studují, proto vytvořila vzdělávací projekt Tatra do škol.

Podstatou projektu je spolupráce mezi automobilkou, jednotlivými kraji a školami, které mají o projekt zájem. Vybraní žáci ze středních škol dostávají možnost během určeného období sestavit „svoji“ vlastní Tatru, která je následně uvedena do běžného provozu a slouží u krajských organizací. Žáci tak mají jedinečnou příležitost osobně poznat, jak se nákladní vozy vyrábějí, což je navíc umocněno skvělým pocitem, že výsledek jejich činnosti najde praktické uplatnění u krajské organizace údržby komunikací.

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 21. dubna 2024
a svátek má Alexandra.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj