Podmínky přijetí

24.června 2024  |   Přijímací řízení  |  

Zájemcům o studium doporučujeme sledovat aktuální informace o přijímacím řízení na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Přihlášky ke studiu ve 3. kole přijímacího řízení je možné odevzdávat pouze na tiskopisu do naší školy (osobně nebo poštou) do 31. 7. 2024.

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Vzdělávací nabídka pro školní rok 2024/2025

volná místa pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

číslo

oboru

název oboru

název ŠVP

lékařská

prohlídka

délka studia

počet přijímaných ve 3. kole
75-41-M/01

Sociální činnost

Sociální činnost

ano

4 roky

8

Podmínky přijetí v souladu s legislativními předpisy:

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),

vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,

nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Termín podání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: do 31. 7. 2024


Přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola.

Povinné přílohy přihlášky:

×   hodnocení prospěchu na základní škole (je-li zde uvedeno i vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020, je místo něj pro všechny obory dvakrát započítáno hodnocení prospěchu z 1. pololetí školního roku 2019/2020),

×   lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro studium zvoleného oboru.

Dalšími přílohami mohou být:

×   doporučení školského poradenského zařízení (v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami),

×   žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury pro uchazeče o maturitní obor (může podat uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky podle § 20 odst. 4 školského zákona) - znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem,

×   žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče o maturitní obor (může podat uchazeč, který doloží, že je cizincem s dočasnou ochranou na území České republiky podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.) - znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem.

Ke vzdělávání na střední škole lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání (přijatý uchazeč doloží vysvědčením z posledního ročníku základní školy při nástupu ke studiu na střední školu na začátku školního roku 2024/2025).

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Čtyřletý studijní obor (střední vzdělání s maturitní zkouškou) 75-41-M/01 Sociální činnost


Přihlášku do 3. kola přijímacího řízení může podat uchazeč, který konal jednotnou přijímací zkoušku a nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. Pokud uchazeč jednotnou přijímací zkoušku nekonal, je povinen vykonat přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky v rozsahu jednotné přijímací zkoušky v úterý 27. srpna 2024.


Body z jednotné přijímací zkoušky:
(max. 100 bodů = max. 50 bodů z českého jazyka a literatury + max. 50 bodů z matematiky)
Předpokladem přijetí ke studiu je splnění kritéria úspěšnosti u testů podle jednotného celostátního zadání, které stanovil ředitel školy na minimálně 5 bodů u testu z matematiky a minimálně 10 bodů u testu z českého jazyka a literatury.

Celkem je možné získat max. 100 bodů za jednotnou přijímací zkoušku.


Body za vysvědčení ze základní školy:
×   celkový průměrný prospěch 1. i 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy (max. 30 bodů)

Výpočet bodů za celkový průměrný prospěch ze základní školy (průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),

za vyšší průměrný prospěch bude přiděleno 0 bodů.

Pokud je uchazeč z některého předmětu v předchozím vzdělávání na základní škole hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečně, bude v kritériu bodů za vysvědčení ze základní školy hodnocen 0 body.

do průměru včetně

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

počet bodů

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

do průměru včetně

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

 

počet bodů

18

16

14

12

10

8

4

2

 

×   průměrný prospěch z přírodopisu (biologie) za 1. i 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy (max. 12 bodů)

×   průměrný prospěch z českého jazyka a literatury za 1. i 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy (max. 12 bodů)

×   průměrný prospěch z anglického jazyka (příp. jiného hlavního cizího jazyka vyučovaného na základní škole)  za 1. i 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy (max. 12 bodů)

Výpočet bodů za průměrný prospěch z jednoho předmětu (průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),

za vyšší průměrný prospěch bude přiděleno 0 bodů.

do průměru včetně

1,00

1,40

1,80

2,20

2,60

2,90

počet bodů

12

10

8

6

4

2


Celkem je možné získat max. 66 bodů za prospěch na základní škole.


Celkový počet bodů

Celkem je možné získat max. 166 (max. 100 bodů za jednotnou přijímací zkoušku a max. 66 bodů za prospěch na základní škole).

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60 %.

V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou nebo více uchazečů, rozhoduje o celkovém pořadí uchazečů další pomocné kritérium v tomto pořadí:

×   vyšší počet bodů z didaktického testu z českého jazyka a literatury v rámci jednotné přijímací zkoušky,

×   lepší známka z českého jazyka a literatury na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku,

×   lepší známka z přírodopisu (biologie) na vysvědčení v 1. pololetí posledního ročníku,

×   preference daného oboru vzdělání v přihlášce ke studiu.

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců

Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů.

Právo seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, a to ve středu 28. 8. 2024 od 8:30 do 11:00 hodin, v místnosti sekretariátu školy.

Kralovice 24. června 2024                                                                             

 

 

Mgr. Milan Oravec, ředitel školy


Mohlo by vás zajímat

1
28.června 2024

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, zaměstnancům a příznivcům školy krásné léto s nevšedními prázdninovými zážitky!

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 16. července 2024
a svátek má Luboš.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj