Stravování

1.září 2022  |   Školní jídelna  |  

Provozní řád školního stravování

Školní stravování

1) Zaměstnanci zajišťující provoz školní jídelny

Vedoucí školní jídelny:
- poskytuje přihlášky ke stravování a vede jejich evidenci,
- vede evidenci a prodej bezkontaktních čipů,
- zajišťuje vyúčtování stravného a ubytování, připravuje podklady pro inkasní platby, 
- zajišťuje v  mimořádných případech objednávání a odhlašování stravy,
- řeší dotazy, připomínky týkající se stravování.


Pracovní zařazení

Jméno a příjmení

Telefonní kontakty

E-mail

vedoucí školní jídelny

Ivana Starková

373 397 912

773 777 461

ivana.starkova@sskralovice.cz

kuchařka

Jana Bejvančická

373 397 912

 

kuchařka

Jana Havlíčková

kuchařka

Dagmar Povová

kuchařka

Simona Šulová

 

2) Provoz školní jídelny

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žákům Střední školy Kralovice, stravování zaměstnanců školy a stravovací služby pro další osoby.

Školní stravování je zabezpečeno v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, stravování zaměstnanců školy vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů  stanovenými vyhláškou č. 107/2005 Sb.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

 

3) Rozsah služeb školního stravování

Školní stravování rozlišuje hlavní jídla, tj. oběd a večeře a doplňková jídla, tj. snídaně, přesnídávka a svačina. Druhá večeře není žákům školy podávána, ale je již obsažena v rámci celodenní stravy, a to i finančně.

Každé z výše uvedených jídel má právo strávník odebrat nejvýše jednou denně.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně.

 

4) Doba výdeje stravy žákům a zaměstnancům školy

snídaně + přesnídávka     7:00 h 7:40 h             žáci

oběd                             11:00 h - 12:45 h            žáci + zaměstnanci

svačina                          15:00 h - 16:00 h           žáci

večeře                           17:20 h  - 18:00 h           žáci + zaměstnanci   

Doporučená doba odběru stravy poskytovaná formou výdeje stravy do nádob (jídlo-nosičů) donesených jiným strávníkem

 oběd                            11:10 h – 11:25 h 

Za kvalitu jídla poskytovaného do nádob (jídlo-nosičů) škola neručí.

5) Přihlášení ke stravování

Žák, který se bude stravovat ve školní jídelně, si vyzvedne u vedoucí školní jídelny „Přihlášku ke stravování“, kterou po jejím vyplnění a s podpisem zákonného zástupce žáka odevzdá zpět vedoucí školní jídelny.

Na základě této přihlášky si žák zakoupí u vedoucí školní jídelny bezkontaktní čip. 

6)  Nárok na dotovanou stravu

Nárok na odběr dotované stravy má každý žák školy po řádném přihlášení ke stravování a zaplacení stravy.

V době nemoci žáka je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možné stravu odebrat do přinesených nádob v době od 11:00 h do 11:20 h. Na další dny jsou zákonní zástupci povinni stravu odhlásit. V případě, že není strava odhlášena, jedná se o neoprávněné čerpání, které může vést k vymáhání režijních nákladů spojených s přípravou oběda.


7) Objednávání a odhlašování stravy

Objednávání a odhlašování stravy lze den předem v době od 7:00 h do 12:00 h prostřednictvím internetu na www.strava.cz  nebo mobilu, v mimořádných případech u vedoucí školní jídelny buď osobně nebo telefonicky na telefonu č. 373 397 912 nebo 773 777 461, případně e-mailem na adrese ivana.starkova@sskralovice.cz Hromadné odhlašování stravy z důvodu výletů, sportovních, kulturních a jiných akcí pořádaných pro žáky školy provede třídní učitel nebo jeho zástupce nejpozději 3 dny předem u vedoucí školní jídelny. Zároveň předá seznam odhlášených žáků a termín odhlášek.

Neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována.

8) Výše stravného

Výše stravného je stanovena na základě vyhl. č. 107/2005 Sb. v platném znění v rozmezí stanovených finančních limitů a dle věku strávníka.

Výše stravného pro strávníky ve věku 15 a více let činí:

druh stravy

cena stravy v Kč

snídaně

19,-

přesnídávka

13,-

oběd

38,-

svačina

12,-

večeře

33,-

celkem celodenní strava

115,-

 

9) Způsob úhrady stravného

Úhrada stravného je stanovena formou inkasa. Strávník si zajistí v peněžním ústavu ke svému účtu „Souhlas s inkasem“, kde stanoví limit, do kterého si může škola inkasovat z účtu strávníka (doporučujeme u celodenní stravy s ubytováním Kč 3 600,–, u odběru pouze oběda Kč 900,–). Potvrzení o zřízení souhlasu k inkasu předá strávník vedoucí školní jídelny.  

Inkaso je prováděno vždy k 20. dni v měsíci, platba je na měsíc následující. Inkasem z účtu se vždy hradí přesná částka na další měsíc, snížená o odhlášenou stravu z důvodu vykonávání praktického vyučování mimo školu na smluvních pracovištích, případně o stravu odhlášenou v minulém období.

Bankovní spojení školy: KB Kralovice, č. ú.  6638371/0100

10)  Vyúčtování na konci školního roku

Vyúčtování případných přeplatků či nedoplatků, které nebyly vyúčtovány způsobem uvedeným v bodě 9, bude provedeno účetní do 20. 7. daného roku.

11)  Provozní doba školní jídelny v době prázdnin, příp. ředitelského volna

V době školních prázdnin, příp. ředitelského volna se ve školní jídelně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

12) Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny vždy na následující týden a zveřejňuje jej na webových stránkách školy www.sskralovice.cz,  www.strava.cz a vývěsce v prostorách školní jídelny.

13) Způsob zajištění dohledu

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy v době výdeje oběda, vychovatelé v době výdeje večeří a školník nebo uklízečka v době výdeje snídaně a přesnídávky.

Zaměstnanci vykonávající dohled dohlíží na dodržování norem slušného chování a  hygienických a stravovacích návyků.

14) Chování žáků ve školní jídelně

Žáci přicházejí do školní jídelny společně za doprovodu učitele poslední vyučovací hodiny nebo v doprovodu vychovatelů.

Do jídelny vstupují žáci postupně podle volné kapacity u jídelních stolů.

Dohled k zajištění bezpečnosti a hygieny při stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci školy a školník nebo uklízečka. Rozvrh dohledů je vyvěšen ve školní jídelně.

Žáci se v jídelně chovají slušně, ohleduplně a čekají v pořadí na výdej stravy u výdejního pultu, dodržují zásady hygieny, společenského chování a stolování.

Stravu a nápoje si strávníci vyzvedávají sami u výdejního pultu. Použité nádobí odkládají do vyhrazeného okénka, místo u stolu po sobě zanechávají čisté a uklizené.

Strávníci se řídí pokyny dohled vykonávajících zaměstnanců školy a dbají pokynů personálu školní kuchyně. Strávníkům není dovoleno odnášet nádobí mimo prostor školní jídelny. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, žáci ji neodnášejí z místnosti.

Do školní jídelny není povolen vstup osobám, které nemají zajištěn a zakoupen odběr stravy.

Přídavky stravy jsou nenárokové a závisí od průběhu výdeje.

V případě opakovaného nevhodného chování ve školní jídelně, může být žák vyloučen ze školního stravování. O vyloučení rozhoduje ředitel školy.

15) Informace o alergenech

Informaci o přítomnosti alergenu v potravině (stravě) strávník získá z Jídelníčku, který je strávníkům k dispozici v jídelně nebo na webu školy.

16)  Závěrečná ustanovení

Na tento provozní řád navazují další vnitřní směrnice školy.

Kontrolou dodržování ustanovení tohoto řádu je pověřena paní Ivana Starková, vedoucí školní jídelny. O kontrole provádí písemné záznamy.

Tento provozní řád vstoupil v platnost dne 1. 1. 2023 a zároveň ruší platnost předchozího provozního řádu.

V Kralovicích dne 1. 1. 2023

Vypracovala: Bc. Věra Kubatová, VTEÚ

Mgr. Milan Oravec, ředitel školy

Přihláška ke stravování


Mohlo by vás zajímat

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 20. května 2024
a svátek má Zbyšek.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj