Preventivní program

1.září 2022  |   Výuka  |   Mgr. Milan Oravec  |  

Preventivní program na školní rok 2023/2024

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Zpracovala:    Mgr. Margit Chudáčková,  metodička prevence rizikového chování 

Garant:    Mgr. Milan Oravec, ředitel školy               

Obsah:

1           Východiska tvorby PP Střední školy Kralovice

1.1          Cíl programu

1.2          Garant programu a jeho spolupracovníci

1.3          Popis výchozí situace

1.3.1        Charakteristika školy a její specifika

2           Informační zdroje

2.1         Vnitřní informační zdroje

2.2         Vnější informační zdroje

3            Analýza současné situace

4           Cíle PP

4.1          Krátkodobé cíle

4.2          Dlouhodobé cíle

5           Metody práce

5.1          Aktivity pro žáky

5.2          Aktivity pedagogů

5.3          Spolupráce s rodiči

6           Plán evaluace

7           Přílohy

Tento program zahrnuje zároveň Plán prevence, Preventivní program a Strategii předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

1. Východiska tvorby PP Střední školy Kralovice

Preventivní program školy je zpracován na základě Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28), který do prevence rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, vandalismus, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování.

1.1 Hlavní cíl programu

Základním principem strategie prevence rizikového chování je na SŠ Kralovice výchova žáků ke zdravému životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, jejich sociální a osobnostní rozvoj i rozvoj jejich komunikačních dovedností. Předcházení rizikovému chování na škole slouží začlenění PP do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy, zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu a řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování ve škole. PP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Velmi důležitou oblastí je podpora smysluplného využívání volného času.

1.2 Garant programu a jeho spolupracovníci

Za koordinaci preventivních aktivit zodpovídá školní metodik prevence rizikového chování Mgr. Margit Chudáčková (dále jen ŠMP)

ŠMP spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy, s odborníky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování žáků

ŠMP seznamuje ředitele školy s aktualizovaným programem

ředitel školy je garantem PP.


1.3 Popis výchozí situace (vnitřní a vnější zdroje)

1.3.1 Charakteristika školy a její specifika


Typ školy: střední škola na malém městě, sídlící ve dvou propojených budovách přímo v centru města na frekventovaném náměstí, v jedné budově je škola s moderně vybavenými učebnami, ve druhé budově je domov mládeže, jehož kapacita je 85 žáků, v prostoru školy je dále venkovní hřiště, které slouží převážně k volnočasovým aktivitám, škola má dlouholetou tradici, je v provozu od roku 1962, škola má velkou spádovou oblast (Plzeň – sever), žáci dojíždějí i z jiných spádových oblastí, problematická je dopravní obslužnost

Počet žáků školy: 238

Počet tříd: 10

Počet oborů: 3 (tříleté obory s výučním listem – Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, čtyřletý obor s maturitou – Sociální činnost)


Riziková místa: rizikovým místem ve škole je prostor šaten a prostory WC v budově SŠ, rizikovým místem vnějšího okolí školy je zejména bezprostřední okolí školy, prostor před budovou domova mládeže, autobusové zastávky a průchod z náměstí do sídliště


2. Informační zdroje


2.1 Vnitřní informační zdroje


Odborná a metodická literatura:


Učitelské noviny


Prevence – odborný časopis


Drogy – poznej svého nepřítele


Řekni drogám ne


Sám sebou


Griffinová, Musson, Allenová, Kissingerová: Cesta ke svobodě


Gábal I.: Etnické menšiny ve střední Evropě


Strejčková A. a kol: Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví


Moravské zemské muzeum: Romové – tradice a současnost


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění


Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., v platném znění


Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, č. 218/2003 Sb., v platném znění


Zákon o sociálně právní ochraně dětí, č. 359/1999 Sb., v platném znění

Audiovizuální zdroje: viz příloha č. 9

 

Webové stránky školy:         www.sskralovice.cz

e - mailová adresa ŠMP:        margit.chudackova@sskralovice.cz

2.2 Vnější informační zdroje

Webové stránky: viz příloha č. 10

Kontakty na organizace:

1)   PPP Plzeň, Částkova78, Plzeň 326 00

Vedoucí pracoviště Plzeň – sever, tel: 377 468 172, e mail: pppps@quick.cz

2)   Policie ČR, obvodní oddělení Manětínská 396, 331 41 Kralovice, tel: 373 396 466, fax: 373 396 301, e-mail: psoopkralo@mvcr.cz, vedoucí oddělení: komisař npor. Mgr. Petr Kabát, tel: 974 327 730

3)   P- centrum, středisko pro primární prevenci, Plachého 6, Plzeň 301 00, tel. 377 220 325, 731 183 394, e mail: prevence@cppt.cz

4)   K – centrum, kontaktní centrum, Havířská 11, Plzeň 301 00, tel./fax: 377 421 374, e mail: kcentrum@cppt.cz, internetové poradenství:dotazy@cppt.cz

5)   Občanská poradna Plzeň, o.s. Koterovská41, 326 00 Plzeň,  tel. 377 456 468, 377 456 467, 777 964 563,  email: poradna@opplzen.cz

6)   MUDr. Ctirad Kozderka, Průběžná 821, 331 41 Kralovice, tel. 373 396 306

7)   OSPOD, Městský úřad Kralovice, Manětínská 493, tel. 373 300 207

8)   Linka důvěry a psychologické pomoci Plzeň, nonstop provoz, tel. 377 462 312, 605 965 822, e mail:ld.plzen@atlas.cz

9)   Linka bezpečí, tel. 116 111

10)   Linka Bílého kruhu bezpečí: Husova 11, Plzeň, tel: 257 317 110 NONSTOP, www.bkb.cz

11)   Centrum SOS Archa: 377 223 221, archa.plzen@di­akoniecce.cz

12)   Poradenské centrum Ledovec, Ledce1, 330 14 Ledce, mobil 776 100 101,Facebook Ledovec, o. s., e-mail: pc@ledovec.cz

13)   Člověk v tísni o.p.s., regionální pobočka Plzeň, Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň, tel. 377240 090

14)   Krajský koordinátor primární prevence – Bc. Hana Dadučová, DiS, KÚ Plzeňského kraje, email: hana.daducova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 321

15)   Oblastní metodik prevence – PPP Plzeň – sever

3. Analýza současné situace

Analýza problematiky rizikového chování žáků ve škole je důležitá pro zjištění aktuálního stavu, stanovení příčin rizikového chování a vytýčení cílů prevence.

V předchozím roce jsme se setkali na naší škole především s těmito typy rizikového chování: vysoká absence, nadměrné užívání mobilních telefonů, poškozování osob prostřednictvím sociálních sítí.

Ke stanovení cílů programu byla provedena evaluace preventivních aktivit loňského školního roku.

Z evaluace rizikového chování z předchozího roku vyplývá, že bychom měli vyžadovat striktní dodržování školního řádu a pravidel slušného a bezpečného chování, sledovat absenci žáků a při vyšším počtu zameškaných hodin včas přikročit k řešení této situace. Je třeba snížit jejich počet, dbát důsledně na kontrolu absence a v případě dlouhodobé či opakované absence žádat potvrzení od lékaře.

Pedagogové a zejména třídní učitelé by měli působit na klima ve třídě a snažit se důsledně dodržovat pravidla používání mobilních telefonů během vyučování dle školního řádu.

4. Cíle MPP

4.1 Krátkodobé cíle

Pro žáky

·         na začátek studia je u všech oborů zařazen adaptační kurz. Jeho absolvování by mělo umožnit žákům lépe se poznat, spolupracovat a fungovat jako tým, ve kterém má každý svou důležitou roli. Tento kurz by měl zároveň vytvořit pozitivní vazby nejen ve třídě, ale i mezi žáky a třídním učitelem.

·         v průběhu celého školního roku budeme důsledně sledovat absenci všech žáků a pravidelně žákům připomínat nutnost řádné docházky do školy k úspěšnému ukončení studia

·         v průběhu školního roku se budeme snažit snížit počet zameškaných hodin u žáků všech oborů

·         zorganizujeme dle možností a potřeby přednášky na témata z oblasti NNL, kouření, rizikového sexuálního chování, první pomoci, bezpečnosti v dopravě, domácího násilí, kyberšikany atd.

·         v průběhu září a října vytvoříme nabídku volnočasových aktivit pro ubytované žáky, především je důležité nabídnout sportovní a zájmové aktivity, kterými vyplní smysluplně volný čas

·         v průběhu školního roku provedeme monitoring rizikového chování

·         v průběhu roku budeme důsledně dbát na dodržování školního řádu a zásad slušného chování

·         účast v projektu Nenech to být

Pro rodiče

·         budeme se snažit zlepšit spolupráci s rodiči a motivaci rodičů k většímu zájmu o prospěch a absenci jejich dětí, budeme je motivovat k účasti na třídních schůzkách i dnech otevřených dveří školy

Pro učitele

·         během školního roku budou pedagogickým pracovníkům nabídnuty tematické semináře s aktuálními tématy

4.2 Dlouhodobé cíle

·         vytvořit funkční preventivní program školy tím, že se do jeho tvorby a realizace zapojí všichni pedagogičtí pracovníci školy

·         získat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti prevence a její realizace, podporovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování

·         zlepšovat komunikační a asertivní dovednosti žáků, zlepšovat jejich sebeovládání a nenásilné zvládání konfliktů formou interaktivních metod přímo ve výuce

·         zvyšovat sociální kompetence žáků, vést je k zodpovědnosti za svoje chování

·         neustálým zlepšováním školního prostředí a podpory pozitivního klimatu ve škole zajistit žákům příjemné a podnětné prostředí, aby do školy chodili „rádi“

·         zapojit jiné organizace do preventivního programu školy, využívat nabízené programy nestátních organizací, financovat další vzdělávání pedagogů

·         usilovat nadále o dobré vztahy mezi školou a rodinou, podporovat rodiče ve spolupráci se školou

·         podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro lepší využívání volného času žáků

·         pravidelně navštěvovat a vyhledávat tematická divadelní a filmová představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tematikou tak, abychom zvyšovali informovanost žáků v problematických oblastech

·         nabídnout rodičům didaktické materiály a poradenskou činnost v pravidelných konzultačních hodinách

·         seznámit všechny pracovníky školy s programem proti šikanování

·         snížit počet rizikového chování u žáků školy (záškoláctví, kouření, agrese, nadřazenosti atd.)

·         vytvořit dlouhodobou funkční strategii školy v oblasti primární prevence

·         vytvořit právní vědomí, mravní a morální hodnoty, společenské normy

·         udržet příznivé sociální klima – pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu

·         podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu a osvojení pozitivního sociálního chování

5. Metody práce

Preventivní program je koncipován jako dlouhodobý a komplexní.

5.1 Aktivity pro žáky

Celoročně

Výukové bloky – zaměřené na nespecifickou prevenci, která se zabývá posilováním zdravého způsobu života, vlastního sebehodnocení, posílením vztahů s vrstevníky a rodinou, otevřenost a komunikaci (realizace ŠMP, učitelé ON a odborných předmětů, PPP), nástěnka – zaměřená na aktuální téma.

Celoročně

Sportovní soutěže

Účast na celoročních sportovních soutěžích v rámci vyučování i ve volném čase podporuje zájem žáků o smysluplné využívání volného času a podporuje zdravý životní styl.

Celoročně

Dobrovolnictví DORA

Celoroční aktivita našich žáků oboru Sociální činnost, která pozitivně působí na morální hodnoty a postoje a rozvíjí zájem o pomoc handicapovaným, smysluplně vyplňuje jejich volný čas.

Celoročně

Charitativní sbírky Světluška a Srdíčkový den

Celoroční aktivita žáků ubytovaných na domově mládeže, která podporuje zájem o celospolečenské problémy a dobrovolnou aktivitou se zapojit do pomoci potřebným. Aktivita je pořádaná ve volném čase žáků.

Specifická všeobecná primární prevence

přednášky a interaktivní besedy (v rámci školy, spolupráce s PPP, s dalšími organizacemi)

· volnočasové aktivity – sportovní, kulturní (úsek mimo vyučování)

· sportovní akce – jednorázové

· poradenská činnost – školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, kariérový poradce)

. kulturní akce – zájezdy do zahraničí, na výstavy, návštěvy kina, exkurze

Přehled akcí PP Specifická prevence (dle dostupnosti a epidemiologické situace)

Adaptační kurz 1. ročníků

Jednorázová aktivita s návazností na další práci má především seznamovací charakter žáků mezi sebou i s třídními učiteli, TU má možnost monitorovat potencionální problémové žáky či problémové situace. Součástí je také blok aktivit a dizkuze k předcházení předčasného odchodu ze školy a základy efektivního učení. Kurz organizuje ŠMP ve spolupráci s TU, předpokládaný počet žáků v programu – 84. Výstupem je seznámení žáků a počátek dobré spolupráce.

Den dopravní výchovy

První pomoc

Návštěva psychiatrického oddělení FN Plzeň – Den duševního zdraví

Přednáška o dobrovolnictví – DSP – Bc. Libor Formánek, DiS. + organizace DORA Plzeň

Bílý kruh bezpečí

Přednáška na téma „kyberšikana“

(co to je?, právní důsledky, sankce, příklady z praxe ...)

Dále dle aktuálnosti a časových možností

Přednášky k tématům poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl, kouření, první pomoc, láska a vztahy, zubní hygiena – péče o chrup, alkoholismus, bezpečnost v dopravě – dle aktuálnosti a časových možností

Naučná stezka Plasy – pohyb jako součást zdravého životního stylu, v rámci Zdravotní tělesné výchovy a Biologie a ekologie

Školní výlety, lyžařský a vodácký kurz

Aktivity jednotlivých tříd, které podporují spolupráci a sounáležitost jednotlivých skupin, během neformální aktivity TU monitoruje složení skupiny a kooperaci, problémové žáky či aktivity.

Specifická selektivní či indikovaná prevence není v současné době plánovaná, ale v případě, že se objeví problém ve skupině (třídě), případně u jednotlivce, bude zahájena práce ve spolupráci s dalšími odborníky na prevenci právě u těchto specifických případů.

 Využití terapeutické sady Emoce

Využití deskové hry – Cesta labyrintem města (prevence poučně a zábavně)

 Přehled témat souvisejících s PP realizovaných v rámci jednotlivých předmětů

Třída

předmět

Téma

všechny třídy

Tělesná výchova

sport jako zdravý životní styl, fair play jednání

všechny třídy

Informatika

bezpečný pohyb v online prostředí, online hrozby

1.S

Psychologie

komunikace, malé sociální skupiny a vztahy v nich, agrese, šikana, multikulturní soužití, psychosociální síť - kontakty

1.S

Občanská nauka

sociálně-patologické jevy, multikulturní společnost, sociální skupiny

1.A

Občanská nauka

malé sociální skupiny a vztahy v nich, šikana, člověk v lidském společenství, náboženství a fundamentalismus, média

1.O

Občanská nauka

malé sociální skupiny a vztahy v nich, šikana, člověk v lidském společenství, náboženství a fundamentalismus, média

2.S

Občanská nauka

politická ideologie, lidská práva, radikalismus,

extremismus

2.S

Psychologie

základy psychologie učení, poruchy + techniky

2.S

Péče o zdraví

Odpovědnost za vlastní zdraví, únava a deprese, poškozování zdraví v období dospívání a dospělosti, alkohol, drogy, nelátkové závislosti, syndrom vyhoření, duševní hygiena, poruchy příjmu potravy

2.S

Německý jazyk

Závislosti

2.S

Ruský jazyk

Moje rodina, třída - vztahy, stravování

2.A

Občanská nauka

právní minimum, hrozby demokracie – radikalismus, extremismus

2.O

Občanská nauka

právní minimum, hrozby demokracie – radikalismus, extremismus

3.S

Zdravotní nauka

syndrom vyhoření, duševní hygiena

3.S

Právo

základní pojmy teorie práva, ochrana práv dětí a mladistvých, vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost, náhradní rodinná péče, SPOD, vyživovací povinnost, odpovědnost za školu, pracovní podmínky žen a mladistvých

3.S

Psychologie

mravní postoje, etika, charakter

3.S

Seminář anglického jazyka

zdraví a nemoc, komunikace a média, multikulturalismus

3.S

Občanská nauka

etika a náboženství, tolerance

3.S

Sociální služby

krizová pomoc, kontaktní centra, terapeutické komunity, sociální rehabilitace, pomoc lidem se závislostí, terénní programy

3.A

Německý jazyk

správné stravovací návyky

3.S

Ruský jazyk

zdraví a péče o zdraví, životní styl

3.O

Německý jazyk

správné stravovací návyky

4.S

Sociální služby

sociálně právní ochrana dětí a mládeže, péče o rodinu, náhradní rodinná péče

4.S

Psychologie

duševní hygiena, problematické chování v adolescenci a pubescenci

4.S

Zdravotní tělesná výchova

odpovědnost za vlastní zdraví, zdravý životní styl, deprese, závislosti

4.S

Právo

trestní odpovědnost, trestné činy, tresty, správní právo – správní řízení, přestupky

4.S

Seminář německého jazyka

sport, zdraví, mládež a její problémy

4.S

Občanská nauka

mediální výchova

 

5.2 Aktivity pedagogů

Vzdělávací semináře pedagogů (v rámci školy, KCVJŠ, NIDV, CPPT, ZČU aj.)

-          vzdělávání ŠMP – absolvování seminářů dle nabídky odborných pracovišť a PPP Plzeň

-          vzdělávání VP – semináře dle nabídky

-          pro všechny pedagogy – dle aktuálních potřeb

porady pedagogů – ŠMP informuje ostatní pedagogy o novinkách v resortu P

aktuality v rámci PP jsou vyvěšovány na nástěnku ve sborovně, rozesílány e-mailem

5.3 Spolupráce s rodiči

Rodiče mohou kontaktovat pedagogické pracovníky pomocí e-mailu, telefonu nebo si mohou domluvit osobní schůzku.

Na začátku roku jsou rodiče informováni o konzultačních hodinách třídních učitelů, ŠMP,VP, KP a ŠSP

Na začátku studia jsou rodiče informováni o realizaci preventivních aktivit na škole a podepisují generální informovaný souhlas s preventivní činností.

Jednou za pololetí jsou realizovány třídní schůzky.

Na třídních schůzkách jsou rodiče informováni o postupech v rámci prevence rizikového chování, aktuálně o kouření nezletilých žáků.

Na třídních schůzkách jsou zjišťovány potřeby rodičů

Známky ze všech předmětů jsou zveřejňovány pomocí elektronického systému Bakaláři, průběžná aktualizace je samozřejmostí.

Členem Školské rady SŠ Kralovice je také zástupce z řad rodičů (podílí se aktivně na školních aktivitách).

V případě problému (výchovného, studijního, zdravotního, sociálního atd.) s žákem jsou rodiče školou kontaktováni, informováni o problému. Společně (žák, rodiče, škola) problém řeší.

Rodiče mají PP k dispozici na webových stránkách školy.


6. Plán evaluace

Zda bylo dosaženo cílů preventivního programu, budeme zjišťovat pozorováním po celou dobu běhu preventivních aktivit ve školním roce.  V průběhu celého roku budou probíhat jednotlivé preventivní aktivity, po jejichž skončení získáme zhodnocením zpětnou vazbu od žáků i pedagogů.

V červnu zhodnotíme a sečteme počet zameškaných hodin a vyhodnotíme, zda došlo k poklesu absence u žáků všech oborů.

 

Preventivní program může být doplňován dle potřeby na základě získání dalších poznatků.

 

7. Přílohy

 1. Školní program proti šikanování, kyberšikaně
 2. Útok aktivního střelce
 3. Postup školy při omlouvání absence a vzniku záškoláctví
 4. Strategie předcházení školní neúspěšnosti
 5. Klíč pro komunikaci s osobou s autismem
 6. Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle
 7. Přehled nabídky volnočasových aktivit v Kralovicích
 8. Slovníček odborných pojmů
 9. Seznam audiovizuálních zdrojů
 10. Internetové zdroje
 11. Krizové plány školy – strategie postupu řešení v případě zjištění rizikového chování (17)
 12. Škola a neštěstí: Jsme připraveni! – metodika pro školy a školská zařízení


Mohlo by vás zajímat

1
28.června 2024

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, zaměstnancům a příznivcům školy krásné léto s nevšedními prázdninovými zážitky!

Vyhledávání
Kalendář akcí

Dnes je 16. července 2024
a svátek má Luboš.

Partneři školy

Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera Logo partnera

Základní informace

Název školy:Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Adresa:nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41
IČ:00077704
Ředitel školy:Mgr. Milan Oravec
E-mail:milan.oravec@sskralovice.cz
info@sskralovice.cz
Web:https://www.sskralovice.cz
ISDS:8v4jrfy
Zřizovatel:Plzeňský kraj