Žáci přijatí v 2. kole přijímacího řízení

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Výsledky 2. kola přijímacího řízení  - 31. května 2017

maximální počet možných bodů - 100

 

přijatí uchazeči

body

Př A 24/2017

72

 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Nepotvrdí-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají posledním dnem uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Informace na tel.: 373 396 487, 608 521 507
 
 
V Kralovicích dne 1. 6. 2017                                               Mgr. Milan Oravec, ředitel školy