Zápis z jednání 31. 3. 2015

Zápis z jednání školské rady Střední školy , Kralovice , nám. Osvobození 32

 

Datum konání: 31.3.2015 14:30 – 15:30

Místo konání : ředitelna školy

Přítomni : Lenka Hegedüsová , Jaroslav Šiml

Hosté : Mgr. Milan Oravec

Program :

1. Zahájení

2. Seznámení se s rozpočtem školy pro rok 2015

3. Projednání rozpočtu školy

4. Diskuze

5. Prohlídka nově zrekonstruované a vybavené posilovny školy

6, Usnesení, Závěr

 

1. Zasedání školské rady Střední školy , Kralovice , nám. Osvobození 32 zahájil předseda Jaroslav Šiml ve 14.30 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků paní Lenka Hegedüsová, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml, zástupce zřizovazele pan Pavel Fojtík se telefonicky omluvil.

 

2. Ředitel školy Mgr. Milan Oravec podal informace k rozpočtu školy pro rok 2015. Vysvětlil z jakých složek se rozpočet skládá , předložil školské radě vývoj školy v leetch 2012 – 2015,

a to co do počtu žáků , zaměstnanců , výši rozpočtu v oblasti přímých nákladů a rozpočtu provozních nákladů

 

3. Školská rada projednala a vzala na vědomí rozpočet předložený ředitelem školy Mgr. Milanem Oravcem bez připomínek.

 

4. V diskuzi se pan Jaroslav Šiml dotazoval ředitele školy, zda odborný výcvik dostane personální náhradu za odcházejícího učitele pana Josefa Valentu (odchod do důchodu). Ředitel školy informoval školskou radu o vývoji přijímacího řízení pro rok 2015/2016. Vzhledem k tomuto stavu a slabým ročníkům žáků v 9.třídách ZŠ se nepředpokládá náhrada za odcházejícího učitele OV. Od září 2015 musí škola přejít na úsporný režim ohledně rozpočtu.

 

5. Školská rada si prohlédla nově zařízenou posilovnu školy.

 

6. Školská rada přijala následující usnesení a poděkovala řediteli školy za předané informace a ukončila zasedání v 15.30 hodin.

 

Usnesení:

Školská rada projednala a vzala na vědomí:

* informaci o rozpočtu Střední školy , Kralovice , nám. Osvobození 32 na rok 2015

* termín příští schůze školské rady je stanoven na září 2015 (v případě potřeby dříve)

 

 

Zápis podepsali: Jaroslav Šiml, Lenka Hegedüsová